Privacyverklaring

Hoe gaat de Stichting Vrienden van Hospice ’t Huis De Pastorie om met persoonsgegevens

Contactgegevens Stichting Vrienden van Hospice ’t Huis De Pastorie

Penningmeester: Dhr. Jacco Nieuwschepen email: j.h.nieuwschepen@gmail.com

Verwerkingsverantwoordelijken: mw. E. Laarman en mw. K. Oosterling

Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming, de voorzitter: Dhr. B. Redder, email:

b.redder@reddergroep.nl.

 

De Stichting Vrienden verwerkt van al zijn donateurs persoonsgegevens. De Stichting Vrienden vindt een goede

omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacy wetgeving. De Stichting

Vrienden is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van haar donateurs. In

deze privacy toelichting leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens omgaan.

 

Waarom verwerken wij gegevens van onze vrienden/donateurs

De Stichting Vrienden verwerkt persoonsgegevens om onze verplichtingen als Stichting te kunnen nakomen.

 

Welke gegevens verwerken wij van onze vrienden/donateurs

Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u al hebben

gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens, bankgegevens en toestemming automatische incasso.

De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om onze donateurs in te kunnen schrijven bij

Stichting Vrienden van Hospice ’t Huis De Pastorie.

Op uw eigen verzoek en met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij uw bankgegevens. Dit beperkt zich

enkel tot gegevens die nodig zijn om incasso’s goed te laten verlopen.

 

Hoe gaan wij om met de gegevens van onze vrienden/donateurs

Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens

verwerken dan noodzakelijk is.

Wij werken alleen met vaste vrijwilligers en verder niet met derde partijen. Daarnaast worden gegevens

opgeslagen in het incasso programma van de Rabobank. Wij delen geen gegevens met anderen. Daarnaast

bewaren wij de basisgegevens op een veilige plaats. Het bewaren is nodig om terug te kunnen kijken bij vragen

van donateurs en is tevens verplicht gesteld door de bank. De basisgegevens zijn voorzien van een uniek

nummer (verplichting bank).

 

De rechten van vrienden/donateurs

Als vriend/donateur heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet

vastgelegd. Vrienden/donateurs kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent

bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van u

verwerken.

Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit

de systemen van De Stichting Vrienden. Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens, dan

kunt u altijd opheldering vragen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming (zie de contactgegevens

bovenaan deze toelichting). Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij

Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)